top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPermLikeJJ

การตลาด (Marketing) คืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 4 ม.ค.การตลาด (Marketing) คือกระบวนการที่ใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างความสนใจ และส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ วัตถุประสงค์หลักของการตลาดคือการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือองค์กรเพื่อสร้างความคุ้นเคย ความพึงพอใจ และการแลกเปลี่ยน


ขั้นตอนหลักของการตลาดประกอบด้วย


📈 1. วิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)

- การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า การทำและตลาดที่มีการแข่งขัน

📊 2. กำหนดกลยุทธ์ตลาด (Marketing Strategy)

- การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตลาดและสร้างความแตกต่าง

💻 3. การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Development)

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด

💰 4. การสร้างราคา (Pricing)

- การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สามารถขายได้และตอบสนองตลาด

📱 5. การสร้างทางสื่อ (Promotion)

- การโปรโมทและสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกและความคุ้นเคย

📡 6. การสร้างทางกระจาย (Distribution)

- การจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า

💖 7. การสร้างและบำรุงรักษาลูกค้า (Customer Relationship Management)

- การสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า


การตลาดไม่เฉพาะเพียงแค่การขายสินค้า แต่เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามผล มีหลายกลยุทธ์และเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการตลาด ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ตลาด และลูกค้าเป้าหมาย

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментари


bottom of page